– NEN werkt in opdracht van min BZK aan een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie voor gebouwen, waarvan hieronder het persbericht. Er is op dit moment behoefte aan een groep die als klankbord wil dienen voor de schrijvers van het onderhanden werkstuk, de NTA8800. In bijgaande presentatie is aangegeven wat de bedoeling is van de taakgroep en waar men zich kan aanmelden. Omdat BZK behoorlijk druk op de ketel zet is spoed geboden.

Gegeven de breedte van het onderwerp en het belang hiervan voor Nederland roepen wij u op voor deelname aan de taakgroep F Verlichting, zie bijgaande presentatie Aanpak ontwikkeling NTA 8800 en onderstaand persbericht.

PersberichtĀ 

Start modernisering stelsel Energieprestatie Gebouwen
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt NEN aan deĀ vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorendeĀ bepalingsmethode. Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparanteĀ bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van de bouwregelgeving.

De uitvoering hiervan ligt in handen van een Programmaraad en een Projectgroep. De Programmaraad heeft als taak samen te werken aan draagvlak voor de vernieuwing en stuurt de projectgroep aan die de nationale bepalingsmethode ontwikkelt .

Nieuwe bepalingsmethode
De nationale bepalingsmethode wordt vastgelegd in een Nederlandse Technische Afspraak, NTA 8800.Het ministerie van BZK heeft diverse uitgangspunten vastgesteld. De methode moet bijvoorbeeld voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). Daarnaast moet de methode aansluiten bij de behoefte en beleving van de consument. De eerste versie van de methode moet medio 2018 klaar zijn (90%-versie). Deze versie moet voldoende betrouwbaar zijn om het onderzoek uit te voeren naar de kosten van definitieve eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG) vanaf 2021.

Marktbetrokkenheid
In de Programmaraad en projectgroep zijn partijen vanuit verschillende branches vertegenwoordigd. In de Programmaraad zitten: Aedes vereniging van woningcorporaties, BNA, Bouwend Nederland, Energie-Nederland, FME-CWM, IVBN, KvINL, NVDE, NVTB, Neprom, NLingenieurs, Stichting VACpunt Wonen, Uneto-VNI, VNG en Woonbond.

Meer informatie
Voor informatie zie www.nen.nl/epg of neem contact op met de NEN Programmamanager Energieprestatie Gebouwen, Mirjam van der Gugten, telefoon 015 2 690 247 of e-mail zw@nen.nl.