Inschrijfformulier Exposanten NLCIndoor2016

  • Bedenk of in uw organisatie wordt gewerkt met inkoopnummers. Zo ja, verstrek deze tijdig!
  • Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. wij adviseren u een z.g. transport- & verblijfsverzekering ten behoeve van uw eigendommen af te sluiten.
  • Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de bepalingen in de voor Verlichting 2015 geldende deelnemingsvoorwaarden. Deze deelnemingsvoorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd. Deze inschrijving is bindend en definitief, inschrijver wordt pas toegelaten op het evenement nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan.