Nabeelden als maat voor visuele storing

Nabeelden als maat voor visuele storing

Prijs: 0,-

Nabeelden als maat voor visuele storing, Rapport van dr ir D.A. Schreuder

Van verschillende zijden zijn, meestal vaag omschreven, klachten geuit over hinder die door de armaturen van openbare verlichting teweeg wordt gebracht. Het kan daarbij gaan om de verlichting van tunnels, van verkeerswegen, en van woonstraten. Voor zover het gaat om wat gewoonlijk ‘verblinding’ of ‘verblindingshinder’ wordt genoemd, zijn de klachten bekend, alsook de methoden om de verlichting zodanig uit te voeren dat de hinder geminimaliseerd wordt.

De situatie is echter ingrijpend veranderd door de op grote schaal toepassen van licht-uitstralende dioden, de zogenaamde leds, als lichtbron. Het betreft hinder die aanzienlijke overeenkomsten, maar ook kenmerkende verschillen, vertoont in vergelijking met de bekende verblinding.

Observaties in het verkeer hebben de verwachting gewekt dat nabeelden van aanzienlijk belang kunnen zijn bij de beoordeling van de kwaliteit van de openbare verlichting op wegen en in tunnels. Heel simpel uitgedrukt is een nabeeld een impressie, teweeg gebracht door een visueel object, die voortduurt nadat het object zelf niet langer zichtbaar is. Dit object kan een lichtbron zijn, maar nabeelden kunnen ook te maken hebben met andere objecten.

Nabeelden treden veelvuldig op. Er is veel over bekend, maar de invloed ervan op de effectiviteit van de waarneming is in mindere mate onderzocht. Deze overwegingen zijn aanleiding geweest om na te gaan of een nadere studie van nabeelden kunnen helpen om de van leds afkomstige hinder in de openbare verlichting beter te begrijpen, met het oogmerk om door aanpassingen in de verlichtingsinstallaties deze hinder te vermijden, of ten minste te beperken.

Nabeelden zijn een bekend verschijnsel in de waarneming, niet alleen in de visuele waarneming. Ook bij gehoor en tast treden ze duidelijk op. Daarom wordt ook vaak de algemenere term ‘persistentie’ gebruikt,

Visuele nabeelden treden op na het beëindigen van de lichtstimulus. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen ze velerlei gedaante aannemen. Wel hebben ze, zoals het woord al suggereert, in grote trekken de vorm en de afmeting van de oorspronkelijke lichtbron. Maar hun kleur kan anders zijn, en soms zijn ze positief, soms negatief. In deze studie gaat het om nabeelden die door led-lichtbronnen worden opgeroepen. Daarbij treden vooral negatieve nabeelden op, dat wil zeggen dat het nabeeld donkerder is dan de omgeving. De verdere details zijn hier van ondergeschikt belang, en blijven dan ook onbesproken. Nadere gegevens zijn in de hier gegeven literatuur te vinden.