In de toenemende globalisering neemt NSVV deel in internationale activiteiten en organisaties op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van normen. NSVV is lid van CIE en GTB en levert  ook een bijdrage aan het werk in NEN, CEN en ISO. Hieronder vindt u meer informatie over deze organisaties.

images

CIE

International Commission on Illumination.

De CIE is de internationale autoriteit op het gebied van licht en verlichting.

De internationale Commissie voor Verlichtingskunde – ook bekend van zijn Franse titel “CIE” (Commission Internationale de l’Eclairage) – heeft als doel om internationale samenwerking te bevorderen en het delen van informatie over alle zaken gerelateerd aan licht en verlichting te stimuleren. Hieronder wordt verstaan de wetenschap en de kunst van licht en verlichting, maar daarnaast ook kleur en zien, fotobiologie en beeldtechnologie.
Met een sterke technische, wetenschappelijke en culturele basis, is de CIE een onafhankelijke, non-profit organisatie die de lidstaten dient op vrijwillige basis. Sinds de oprichting in 1913, is de CIE uitgegroeid tot een professionele organisatie die wordt gezien als de autoriteit op het gebied van licht en verlichting en is als zodanig erkend door ISO als een internationale normalisatie-instelling op het gebied van fundamentele (licht)zaken. Naast de CIE staat de ISO/TC274 (licht en verlichting), die in nauwe samenwerking met de CIE normen ontwikkeld op het gebied van licht applicatie.

CIE publiceert technische rapporten uit onderzoek, aanbevelingen en normen op het gebied van licht en verlichting. Lees meer

 

NEN

NEN is 100 jaar geleden opgericht en inmiddels uitgegroeid tot het kennisnetwerk in Nederland voor normontwikkeling en normtoepassing. Verlichting is ondergebracht in Normcommissie 351005.  Hier worden ook de Nederlandse standpunten bepaald voor de
de vergaderingen van  internationale normalisatie organisaties. NEN inviteert en faciliteert belanghebbenden om normen tot stand te brengen. Dat ken betekenen dat NEN onderzoek doet naar de mogelijkheden voor normalisatie van waaruit initiatieven tot normalisatie komen, maar ook anticipeert NEN op initiatieven uit de markt. NEN beschikt hiervoor over een uitgebreide infrastructuur. Het werk gebeurt in de commissies die zijn samengesteld door vertegenwoordigers van de belanghebbende groeperingen. Het Nederlands lidmaatschap van CEN, ISO en IEC wordt door NEN vervuld. De NEN commissies waarvan de onderwerpen ook in internationaal verband leven schaduwen het werk van deze internationale organisaties.  Dit beidt tevens de mogelijkheid inbreng en invloed te hebben op de totstandkoming van internationale normen.

Normen

Normen zoals die door NEN worden uitgebracht zijn een vrijwillige afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces. Zo’n norm vloeit voort uit een waarde, bv. kwaliteit of veiligheid. Ze hebben een belangrijke functie. Normen bieden duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties. En spelen een belangrijke rol in zakelijke overeenkomsten. Normen zijn geen wetten, maar ‘best practices’.

Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR’s)

Naast normen faciliteert NEN ook het uitbrengen van Nederlandse Praktijk Richtlijnen. Een NPR is een informatieve afspraak en komt ook tot stand door een consensus tussen een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden. Met als resultaat een praktische uitwerking van de bepalingen in een norm.

Nederlandse Technische Afspraken (NTA’s)

Nederlandse Technische Afspraken zijn afspraken die, in tegenstelling tot échte normen, door een beperkt aantal partijen zijn gemaakt. Ook hoeven ze niet in consensus te worden opgesteld, maar is een meerderheid van stemmen voldoende. Een NTA kan in drie maanden klaar zijn, maar heeft dus bij lange na niet de status die een norm geniet.


CEN (Comité Européen de Normalisation) 

In Europa wordt het systeem voor technische standaarden gevormd door ETSI (telecommunicatie), Cenelec (Elektrotechniek) en CEN (andere domeinen). CEN is een standaardiseringsorganisatie opgericht in 1961 door de nationale standaardisatie comités in de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Standaardisatie Organisatie. Dit is vastgelegd in ‘EU Regulation 1025/2012’ die van kracht i per januari 2013. CEN ondersteunt het internationale standaardisatie systeem en werkt daarvoor nauw samen met ISO (International Organization for Standardization) zoals vastgelegd in de ‘Vienna Agreement’.  Tegenwoordig draagt CEN bij tot de doelstellingen van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte met vrijwilllige technische normen (EN-normen) die vrijhandel, de veiligheid van werknemers en consumenten, interoperabiliteit van netwerken, milieubescherming, uitvoering van O&O-programma’s en publieke bemiddeling promoten.

De leden van CEN zijn de deelnemende landen, vertegenwoordigd door hun nationale normalisatie organisatie. Voor Nederland is dat de NEN. CEN brengt kennis en expertise samen, uit de industrie, de markt en andere belanghebbenden, afkomstig van haar leden, met het oogmerk Europese normen te ontwikkelen. Het werk wordt gedaan in TC’s (Technical Committees), waarvan CEN er zo’n 400 kent. Het bestuur van de TC’s is in handen van de TB (Technical Board). Voor de toepassing van verlichting is binnen CEN het technical committee (Technical Comittee), TC 169 – Light & Lighting, actief. In deze TC bestaan 14 werkgroepen die een breed veld van aandachtsgebieden afdekt zoals: de toepassing van binnen- en buitenverlichting, noodverlichting, algemene termen en begrippen, fotometrie, daglicht, tunnel- en sportverlichting, non-visuele biologische effecten van licht, photobiologie, energieprestatie enz.  Deze werkgroepen houden bestaande normen bij door deze tenminste iedere 5 jaar te evalueren. Maar ook kunnen landen, maar ook de EU. voorstellen doen om onderwerpen Europees te normeren. Zodra een Europese norm het licht heeft gezien krijgt deze het keurmerk EN en moet als zodanig van kracht worden verklaard in alle landen die lid zijn van CEN. Indien in bepaalde landen wettelijke regels bestaan moet dit als tijdelijke afwijking in die norm worden vastgelegd. Normteksten waarover geen consensus bestaat kunnen als Technical Report  (TR) worden uitgebracht. Een TR wordt in Nederland vaak als NPR uitgebracht.

 

ISO (International Organization for Standardization)

ISO is een onafhankelijke organisatie met als leden nationale normalisatie organisaties, zoals in Nederland NEN. Er zijn circa 160 landen lid. Praktisch alle gebieden van industriestandaardisatie worden afgedekt. Er zijn ongeveer 19000 internationale standaarden gepubliceerd. De ontwikkeling van standaarden voor verlichting vindt plaats in de de technische commissie ISO/TC274 Light and Lighting, opgericht in 2012.

GTB    (Groupe de Travail “Bruxelles 1952”)

 

GTB is een internationale groep van experts op het gebied van voertuigverlichting. GTB draagt bij aan het opstellen van wettelijke eisen wereldwijd, met name typegoedkeuringseisen zoals die in Nederland en vele andere landen gelden.

Lees meer