Bij de Commissie van Arbitrage kan een klacht worden gedeponeerd wegens het niet volgens de Gedragscode Lichtberekeningen functioneren van een NSVV-gecertificeerde Lichtberekenaar. Deze klacht kan zowel door de NSVV als door werk- of opdrachtgever als door enige andere betrokkene worden ingediend.
De Arbitragecommissie beoordeelt uitsluitend de toepassing van de NSVV Gedragscode Lichtberekeningen.
De kosten voor arbitrage komen voor rekening van de indiener van de klacht, verder te noemen ā€œKlagerā€. De kosten omvatten de Arbitragegelden ad ā‚¬ 500,00 zo nodig vermeerderd met de kosten voor het uitvoeren van meting en door de Arbitragecommissie in te schakelen onafhankelijke deskundigen.

De behandeling van de klacht is als volgt:

1 Klager stuurt aan het secretariaat van de NSVV een e-mail met een met reden omkleedĀ klaagschrift in PDF-format aangaande het niet volgens de
Gedragscode functioneren van de NSVV gecertificeerde lichtberekenaar.
2 Ontvangst van de klacht wordt per ommegaande aan de klager bevestigd door het secretariaat van de NSVV.
3 Klager ontvangt van het secretariaat van de NSVV de factuur voor de betaling van Arbitrage gelden ad ā‚¬ 500,00 excl. BTW.
4 Na ontvangst van de door Klager betaalde Arbitrage gelden, mailt het secretariaat van de NSVV per omgaande het klaagschrift van klager door aan alleĀ leden van deĀ Arbitragecommissie.
5 Binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van betaling van de Arbitragegelden, heeft de Arbitragecommissie de klacht in behandeling genomenĀ en verwoord en terĀ kennis van de betrokken NSVV geregistreerde lichtberekenaar gebracht, onder vermelding van een termijn waarbinnen de
geregistreerde lichtberekenaar een verweerschriftĀ kan indienen. Deze termijn zal in de regel niet langer zijn dan een maand.
6 Na de ontvangst van het verweerschrift brengt de Arbitragecommissie dit ter kennis van de klager. Indien de klager met dit verweer geen genoegen kan
nemen, ontvangt deĀ Arbitragecommissie klager en de NSVV geregistreerde lichtberekenaar voor een hoorzitting.
7 De Arbitragecommissie kan bij het toetsen van de juistheid van een beslissing het oordeel van de door de Arbitragecommissie aangezochte onafhankelijkeĀ deskundigenĀ vragen. De kosten hiervan worden separaat door het secretariaat van de NSVV aan Klager gefactureerd.
8 Het oordeel van de Arbitragecommissie is onherroepelijk en zal met redenen schriftelijk aan klager en beklaagde worden meegedeeld.
Van deze mededeling wordt een afschrift gezonden aan de Werkgroep Gedragscode Lichtberekeningen van de NSVV, alsmede aan het Bestuur van de
NSVV.